fbpx

NC-NDA

สัญญาการรักษาความลับของลูกค้า (Non-Circumvention a non-disclosure agreement)

            สัญญาให้เก็บรักษาข้อมูลฉบับนี้  (“สัญญา”)  ทำขึ้นที่ บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)  เมื่อวันที่  (“วันที่มีผลใช้บังคับ”) โดยและระหว่าง:

  1. 1. บริษัท อาไจล์ แอสเซ็ทส์ จำกัด (โดยนายพรรษา เริงพิทยา และ นายกอบพงษ์ ตรีสุขี กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท )  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  20  หมู่ 1  ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่   อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0115558012195  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“ผู้ให้ข้อมูล”)  ฝ่ายหนึ่ง  กับ
  2. 2. ข้าพเจ้า  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“ผู้รับข้อมูล”)  อีกฝ่ายหนึ่ง

                ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญารักษาความลับไว้ต่อกัน  โดยที่ผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าของข้อมูลตามสัญญาดังกล่าว  มีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูล เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านทางการค้าและด้านกฎหมาย  ซึ่งข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลจะเปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อมูล เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูล  ผู้ให้ข้อมูลจึงทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น  โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                1.ในสัญญาฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลความลับ” หมายความรวมถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อมูลอันเกี่ยวกับธุรกิจ กระบวนการดำเนินธุรกิจ แผน วิธีการและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดทั้งปวงที่เป็นข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล ไม่ว่าจะในรูปแบบที่จับต้องได้หรือไม่ หรือสื่อแบบใด รวมทั้งข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้ข้อมูล ไม่ว่าผู้ให้ข้อมูลจะแจ้งให้ทราบว่าเป็นความลับหรือไม่ก็ตาม
                2.ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลได้เปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อมูล หรือตัวแทนของผู้รับข้อมูล  ผู้รับข้อมูลจะต้องเก็บรักษาสรรพเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผย ไม่ทำสำเนา  หรือทำการอื่นใดในทำนองเดียวกัน ผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกนำไปใช้หรือเผยแก่บุคคลภายนอก

                3.ผู้รับข้อมูล ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลที่ได้รับทราบข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลต้องทราบถึงความเป็นความลับของข้อมูล และจะไม่นำข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ในการอื่นใด หรือนำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก และไม่นำข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลไปติดต่อลูกค้าของผู้ให้ข้อมูล หรือนำข้อมูลไปติดต่อบุคคลที่สาม หรือทำการอื่นในทำนองเดียวกันนี้ รวมทั้งซื้อขายข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือหาประโยชน์จากข้อมูลโดยทางตรงและทางอ้อม  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล

                4.ในกรณีที่ผู้รับข้อมูล ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูล ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ และหรือกรณีที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับข้อมูล ลูกจ้าง และหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลที่ได้ทราบข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล ยังคงมีหน้าที่ต่อไปที่จะต้องเก็บรักษาหรือปกปิดข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม          
                5.ในกรณีที่ผู้รับข้อมูล ลูกจ้าง และหรือตัวแทนของผู้รับข้อมูลฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้รับข้อมูลเป็นผู้ผิดสัญญาและตกลงชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้น  โดยไม่มีข้อโตแย้งใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่ผู้ให้ข้อมูล

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ