fbpx

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีหลายหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไฟฟ้าด้วยเครื่องนี้ ดังนี้:

 1. หลักการทำงาน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานโดยอาศัยหลักการการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ซึ่งมีหลายรูปแบบการใช้สนามแม่เหล็กในการสร้างพลังงานไฟฟ้านี้เป็นกระบวนการที่น่าทึ่งและซับซ้อน.
 2. หน้าที่: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหน้าที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเชิงไฟฟ้าจากพลังงานกล ซึ่งมักใช้ในการกำหนดไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า และใช้ในหลายแหล่ง เช่น โรงงาน, บ้าน, หรือในสถานที่ฉุกเฉิน
 3. พัฒนาเทคโนโลยี: การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังคงเป็นแนวทางที่น่าสนใจ โดยมีการวิจัยเรื่องการใช้พลังงานจากรถยนต์ในการสร้างไฟฟ้ากระแสตรง การพัฒนาที่อาจเป็นสิ่งที่จะช่วยลดการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญในการให้พลังงานไฟฟ้าที่เราต้องการในชีวิตประจำวัน การเข้าใจหลักการทำงานและการพัฒนาเครื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและความยั่งยืนในอนาคต.

 

เครื่องปั่นไฟ (Generator) และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างพลังงานไฟฟ้า โดยมีหลายความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ดังนี้:

 1. เครื่องปั่นไฟ (Generator)
 • หลักการทำงาน: เครื่องปั่นไฟใช้หลักการของหมุนเวียน (Revolving Principle) โดยทำให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากการหมุนของแกนหรือกล้องหมุนภายในคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) ซึ่งสร้างแรงดันไฟฟ้า.
 • ใช้งาน: เครื่องปั่นไฟมักถูกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าสำรอง เช่น ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือในงานก่อสร้าง.
 1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric Generator)
 • หลักการทำงาน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้หลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (Electromagnetic Induction) โดยใช้แม่เหล็กที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า.
 • ใช้งาน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักใช้ในระบบไฟฟ้าทั่วไป เช่น ในการสร้างไฟฟ้าสำหรับบ้าน โรงงาน หรือสถานีไฟฟ้า.

เครื่องปั่นไฟหรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

 1. ชนิดกระแสตรง (Dynamo)
 2. ชนิดกระแสสลับ (Alternator)

 

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสตรง:

1.สนามแม่เหล็ก (Magnetic Field): เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีสนามแม่เหล็กสร้างขึ้นโดยใช้แม่เหล็กและคอยล์ไฟฟ้า (Coil) ที่วางอยู่ในกล่องเหล็ก สนามแม่เหล็กนี้เป็นส่วนที่คอยสร้างแรงดันไฟฟ้าในเครื่อง.

 1. การหมุนของพลังงานกล: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีการหมุนของต้นกำลังหรือขดลวดสนามแม่เหล็ก การหมุนนี้เกิดจากพลังงานกล เช่น การหมุนของเครื่องยนต์หรือโมเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.
 2. การเปลี่ยนทิศทางกระแส: เมื่อขดลวดสนามแม่เหล็กหมุน มันจะสร้างกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนทิศทางเรื่อย ๆ แต่งตั้งผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าไดโอด (Commutator) ซึ่งทำให้ได้กระแสไฟฟ้าชนิดกระแสตรง.
 3. การเก็บพลังงานไฟฟ้า: กระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะถูกนำไปเก็บในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานในภายหลัง.

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสตรงมีความพิเศษในการให้พลังงานไฟฟ้าชนิดกระแสตรงที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์ที่ต้องการกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางคงที่ เช่น แบตเตอรี่ในรถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้เป็นส่วนสำคัญของสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่สร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในรูปแบบกระแสตรง.

 

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ:

 1. การหมุนของพลังงาน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีองค์ประกอบหลักคือขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) ที่ต้องหมุน โดยการใช้พลังงานเข้าทำให้เกิดการหมุนนี้ เช่น การหมุนของต้นกำลัง (Steam Turbine) ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องยนต์ไอน้ำ

2.การสร้างกระแสไฟฟ้าสลับ: เมื่อขดลวดอาร์เมเจอร์หมุนในสนามแม่เหล็กของเครื่อง มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม่เหล็กในขดลวด ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับภายในขดลวด

3.การส่งไฟฟ้าไปยังระบบ: กระแสไฟฟ้าสลับที่เกิดขึ้นในขดลวดจะถูกส่งไปยังระบบไฟฟ้า โดยที่เราสามารถใช้ไฟฟ้านี้ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานเป็นงานหรือใช้ในแต่ละอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า

 1. ควบคุมแรงดัน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถควบคุมแรงดันของไฟฟ้าที่สร้างขึ้น ในบางแอปพลิเคชัน เราอาจต้องการแรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำต่างกัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถปรับแรงดันให้ตรงตามความต้องการ

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับนี้เป็นหลักการพื้นฐานในการสร้างไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป ซึ่งมีหลายประโยชน์ในการให้พลังงานไฟฟ้าในทุกวงกลมของชีวิตเรา เช่น ใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม และการขนส่ง เป็นต้น

 

ประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งมีหลายประโยชน์ที่สำคัญต่อสังคมและอุตสาหกรรม ดังนี้:

 1. การให้พลังงานไฟฟ้าในบ้าน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน ทำให้เราสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่าง เช่น ไฟสว่าง แอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อย่างสะดวกและมีความสะอาดในชีวิตประจำวัน
 2. การใช้ในอุตสาหกรรม: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
 3. การใช้ในการสร้างพลังงานทดแทน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใช้ในการสร้างพลังงานจากแหล่งทดแทน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการลดการใช้พลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. การใช้ในสถานที่ฉุกเฉิน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใช้ในสถานที่ฉุกเฉิน เช่น ในกรณีไฟฟ้าดับ การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถรักษาความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 5. การใช้ในการสร้างรายได้: การขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถเป็นแหล่งรายได้ในบางกรณี เช่น การขายไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับระบบไฟฟ้าชุมชน
 6. การใช้ในงานวิจัยและพัฒนา: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาในหลายอุตสาหกรรม เช่น การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานไฟฟ้าให้กับสังคมและอุตสาหกรรมทุกสาขา ทำให้ชีวิตของเรามีความสะดวกสบายและเป็นไปตามความต้องการในยุคที่พลังงานไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญมากขึ้นทุกวัน

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

 

SearchGoogleGenerator

บทความที่เกี่ยวข้อง